ZIJDAR Natural Silk & Zijdewinkel | Sinds 1982

algemene-voorwaarden-zijdewinkel

Zijdewinkel.nl en Zijdar zijn onderdeel van Besa de Boer V.O.F.

Statutair gevestigd te Spanbroek.

KvK nummer: 72686758

BTW nummer: NL859197839B01

IBAN: NL46 INGB 0104 1834 97 T.n.v. Zijdar

BIC: INGBNL2A

 

Zijdewinkel.nl and Zijdar are a trademark of Besa de Boer V.O.F.

Chamber of Commerce number: 72686758

VAT Number: NL859197839B01

IBAN: NL46 INGB 0104 1834 97 T.n.v. Zijdar

BIC: INGBNL2A

 

Lees hier de voorwaarden over onze Maatwerk Services

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ZIJDAR Natural Silk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ZIJDAR Natural Silk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ZIJDAR Natural Silk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Zijdar zijn vrijblijvend en Zijdar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zijdar. Zijdar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zijdar dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Zijdar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Zijdar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden.
Het zal niet mogelijk zijn om Zijdar te binden aan de aanbiedingen als de klant uit de redelijkheid en de billijkheid kan opmaken dat er een fout zit in de aanbieding of een deel daarvan.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Zijdar.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ZIJDAR Natural Silk bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Zijdar haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Zijdar om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zijdar gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zijdar.

3.7 Bij het gebruik van een betalingslink die door Zijdar voor automatische incasso wordt toegestuurd, geeft u Zijdar toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat u de overeenkomst met Zijdar verbreekt.
3.8 Het maandelijkse bedrag voor het Product wordt afgeschreven aan het begin van iedere maand.
3.9 Indien de betaling na de eerste poging niet succesvol is, wordt u op de hoogte gebracht per mail. In het geval van een stornering zal ZIJDAR Natural Silk contact opnemen met u met verdere instructies. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn succesvol is, is Zijdar gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

 

Artikel 4. Levering
4.1 De door Zijdar opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zijdar verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zijdar geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Zijdar garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zijdar daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Zijdar heeft haar best gedaan om de kleuren van de producten zo reëel mogelijk weer te geven op Zijdewinkel.nl. De kleur van de producten die op het scherm verschijnen kunnen evenwel onderhevig zijn aan veranderingen afhankelijk van de kwaliteit van het scherm van je computer. Om die reden kan Zijdar niet garanderen dat de kleuren die op je scherm verschijnen een trouwe weergave zijn van de werkelijkheid. Kleurstalen en kaarten van stoffen en verven geven een kleur indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zijdar de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening en risico. Wij adviseren gebruik te maken van een verzending met Track & Trace. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@zijdewinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7.4 Aansprakelijkheid in het geval van schade: Zijdar is niet verder aansprakelijk voor geleden schade dan de hoogte van het factuurbedrag betrekking hebbende op de goederen die bij het geval van schade waren betrokken.

7.5 Er is geen mogelijkheid tot schadeclaims bij schade ten gevolge van ondeskundig gebruik van het product. 

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Zijdar producten aan de afnemer levert, is Zijdar nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Zijdar ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Zijdar na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Zijdar in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zijdar, dan wel tussen Zijdar en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zijdar, is Zijdar niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zijdar.

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zijdar ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zijdar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zijdar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Zijdar schriftelijk opgave doet van een adres, is Zijdar gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Zijdar schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Zijdar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zijdar deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zijdar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zijdar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Zijdar is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@zijdewinkel.nl of telefonisch via 0229 588 386. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.