opc_loader
Print deze pagina:

Zijdewinkel.nl is onderdeel van ZIJDAR Natural Silk; beiden handelsnamen van Soul for Support BV.

Statutair gevestigd te Heemskerk.

KvK nummer: 57830029

BTW nummer: NL852754929B01

ABN AMRO: 61.49.21.163

IBAN: NL18ABNA0614921163

BIC: ABNANL2A

 

ZIJDAR Natural Silk and Zijdewinkel.nl are trade marks of Soul for Support BV.

Chamber of Commerce number: 57830029

VAT Number: NL852754929B01

Bank: ABN AMRO: 61.49.21.163

IBAN NL18ABNA0614921163

BIC: ABNANL2A

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Soul for Support BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Soul for Support BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Soul for Support BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Soul for Support BV zijn vrijblijvend en Soul for Support BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Soul for Support BV. Soul for Support BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Soul for Support BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Soul for Support BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Soul for Support BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden.
Het zal niet mogelijk zijn om Soul for Support BV te binden aan de aanbiedingen als de klant uit de redelijkheid en de billijkheid kan opmaken dat er een fout zit in de aanbieding of een deel daarvan.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Soul for Support BV.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Soul for Support BV bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Soul for Support BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Soul for Support BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Soul for Support BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Soul for Support BV.

 

Artikel 4. Levering
4.1 De door Soul for Support BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Soul for Support BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Soul for Support BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Soul for Support BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Soul for Support BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Soul for Support BV heeft haar best gedaan om de kleuren van de producten zo reëel mogelijk weer te geven op Zijdewinkel.nl. De kleur van de producten die op het scherm verschijnen kunnen evenwel onderhevig zijn aan veranderingen afhankelijk van de kwaliteit van het scherm van je computer. Om die reden kan Soul for Support BV niet garanderen dat de kleuren die op je scherm verschijnen een trouwe weergave zijn van de werkelijkheid. Kleurstalen en kaarten van stoffen en verven geven een kleur indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Soul for Support BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening en risico. Wij adviseren gebruik te maken van een verzending met Track & Trace. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@zijdewinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Soul for Support BV producten aan de afnemer levert, is Soul for Support BV nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Soul for Support BV ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Soul for Support BV na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Soul for Support BV in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Soul for Support BV, dan wel tussen Soul for Support BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Soul for Support BV, is Soul for Support BV niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Soul for Support BV.

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Soul for Support BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Soul for Support BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Soul for Support BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Soul for Support BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Soul for Support BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Soul for Support BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Soul for Support BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Soul for Support BV deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Soul for Support BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Soul for Support BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Soul for Support BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn met onze producten of diensten dan kun je dit per e-mail of post kenbaar maken aan:

Zijdewinkel.nl

De trompet 1921

1967 DB Heemskerk

info@zijdewinkel.nl

 

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van ons.

Menu